2017-06-15 Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby - Zrušenie výzvy na predloženie cenovej ponuky zverejneného dňa 31.05.2017 Stiahnuť
2017-05-31 Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby - Chodníky a spevnené plochy Stiahnuť
 2017-03-10  Geometrický plán 1, 2

Stiahnuť

Stiahnuť

 2017-03-10  Výkaz , výmer – revitalizácia obecného parku vo Vrakúni Stiahnuť
2017-03-10 Návrh - Zmluva o dielo - revitalizácia obecného parku Stiahnuť
2017-03-10 Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Revitalizácia obecného parku" Stiahnuť
2016-09-29 Protokol o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže Stiahnuť
2016-07-18

Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Predaj lesov Vrakúň

Stiahnuť
2016-06-16 Výzva na predloženie cenovej ponuky Vrakúň - klimatizácia Stiahnuť
2015-09-04 Výzva na predloženie ponuky - Strecha Stiahnuť
2015-06-17 Výzva na predloženie ponuky - Oprava ciest Stiahnuť
2015-01-29 Výzva na predkladanie cenových ponúk - Renovácia sociálnych miestnosti a komunikačných priestorov Stiahnuť